Η εταιρία μας μέσω των εξειδικευμένων μηχανικών της , έχει μεγάλη εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευής λειτουργίας και συντήρησης βιομηχανικών έργων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμμετείχε στην επίβλεψη κατασκευής σταθμών μονάδων παραγωγής ενέργειας, διυλιστηρίων καθώς και βιομηχανικών μονάδων.

Ιδιαίτερη εξειδίκευση υπάρχει στην επίβλεψη κατασκευής και συντήρησης αλλά και λειτουργίας υγειονομικών μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, Κέντρα Αποκατάστασης, διαγνωστικά κέντρα κτλ) αλλά και την διοικητική οργάνωση αυτών.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει υπηρεσίες Project Manager έργου, οργάνωση και επίβλεψη εκτέλεσης διαδικασιών Precommissioning και Commissioning έργων καθώς και οργάνωση και εκπαίδευση Τεχνικής Υπηρεσίας έργου καθώς και την δόμηση προγράμματος προληπτικής συντήρησης λειτουργίας των διατάξεων του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών την εκάστοτε νομοθεσία και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Επιπλέον, παρέχονται και υπηρεσίες οργάνωσης και εκτέλεσης εσωτερικών λειτουργιών του έργου.

Έτσι αναλυτικότερα οι υπηρεσίες μας στην επίβλεψη κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών έργων σε νοσηλευτικά ιδρύματα είναι:

Α. Υπηρεσίες Project Management

Επίβλεψη κατασκευής και υλοποίησης των εγκαταστάσεων ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων αλλά και Ιατρικού εξοπλισμού. Επίβλεψη κατασκευής σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής την τεχνική περιγραφή του έργου, των υφιστάμενων κανονισμών ΤΕΕ αλλά και τους κανόνες της Τέχνης και της επιστήμης.

Β. Υπηρεσίες διαδικασιών Precommissioning και Commissioning

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Το Commissioning είναι μια συστηματική διαδικασία που σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι όλα τα κτιριακά συστήματα παραλαμβάνονται και λειτουργούν σύμφωνα τις προθέσεις του μελετητή και τις απαιτήσεις του έργου και του ιδιοκτήτη.
Παρέχει έγγραφη τεκμηρίωση ότι το κτίριο εκπληρώνει τις λειτουργικές απαιτήσεις και την απαιτούμενη ενεργειακή απόδοση, ενώ τα οφέλη της διαδικασίας επιγραμματικά είναι:
 1. Πιστοποίηση & καταγραφή της σωστής λειτουργίας των υποδομών.
 2. Αύξηση διαρκείας ζωής μηχανημάτων
 3. Καλύτερες εσωτερικές συνθήκες Αερισμού και Άνεσης.
 4. Μείωση κόστους λειτουργίας και συντήρησης μέσω συστηματικού ελέγχου των εσωτερικών δια δράσεων των συστημάτων.
 5. Εξασφάλιση και πιστοποίηση Ενεργειακής απόδοσης κτηρίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
 6. Πιστοποίηση συνθηκών ασηψίας σε χώρους χειρουργείων & εντατικών.
 7. Διασφάλιση της επένδυσης.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα συστήματα που υπόκειντο στις διαδικασίες λειτουργικής παραλαβής είναι:
 1. Κτιριακό κέλυφος
 2. Τα Μηχανολογικά συστήματα
 3. Τα συστήματα HVAC
 4. Αυτοματισμοί
 5. Υδραυλικά συστήματα (Ύδρευση - Αποχέτευση)
 6. Συστήματα ιατρικών αερίων
 7. Ηλεκτρικά συστήματα (Υποσταθμός, Γεννήτριες, Ups, ΓΠΧΤ, Ηλεκτρικά δίκτυα κτλ)
 8. Τα συστήματα πυρανίχνευσης
 9. Τα συστήματα και τα μέσα πυρόσβεσης
 10. Εσωτερικός φωτισμός
 11. Εξωτερικός φωτισμός
 12. Ψύξη
 13. Θέρμανση
 14. Εξοπλισμός (Ασανσέρ, Θύρες, κρεβάτια, πλυντήριά, μηχανήματα κτλ)
 15. Έλεγχος Documentation έργου και δημιουργία εγχειριδίου εγκαταστάσεων.
ξκλξΜε το πέρας των διαδικασιών Commissioning θα εκτελεστούν οι λειτουργικοί έλεγχοι (Functional tests) των παραπάνω υποδομών σε συνθήκες λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων.

Στο τέλος των παραπάνω διαδικασιών παραδίδεται ο σχετικός φάκελος των πρωτόκολλων δοκιμών που θα αποτελεί ένα από τα ποιο σημαντικά κομμάτια της κατασκευής του έργου, το λεγόμενο QC (Quality Control) του έργου.

Γ.

Α. Υπηρεσίες συγκρότησης -εκπαίδευσης ομάδος Τεχνικής Υπηρεσίας λειτουργίας και συντήρησης οικοδομικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρομηχανολογικών και βιοιατρικής τεχνολογίας

Ακολουθούντα επιγραμματικά οι ακόλουθες διαδικασίες:
 1. Καταγραφή υπάρχοντος εξοπλισμού σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής και τα As built Drawings.
 2. Συλλογή και τακτοποίηση εγχειρίδιων εξοπλισμού.
 3. Σύνταξη προγράμματος προληπτικής συντήρησης ( preventive maintenance ) ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Βιοιατρικής τεχνολογίας βάση οδηγιών κατασκευαστή και βάση οδηγιών υφιστάμενης νομοθεσίας αλλά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
 4. Σύνταξη διαδικασιών συντήρησης για κάθε εξοπλισμό.
 5. Δημιουργία οργανογράμματος Τ.Υ και περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης.
 6. Συλλογή και αξιολόγηση βιογραφικών.
 7. Επιλογή προσωπικού Τ.Υ.
 8. Εκπαίδευση προσωπικού με βάση το πρόγραμμα συντήρησης.
 9. Οργάνωση συνεργείων με υλικοτεχνική υποδομή.
 10. Δημιουργία διαδικασιών αναγγελίας βλάβης και αντιμετώπιση.

Β. Υπηρεσίες οργάνωσης εσωτερικών λειτουργιών.

1. Υπηρεσίες Οργάνωσης & Συγκρότησης ομάδος πυρασφάλειας
1.α Σύνταξη διαδικασιών ομάδος πυρασφάλειας και καθήκοντα θέσης
1.β Εκπαίδευση ομάδος πυρασφάλειας στα συστήματα ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας που διαθέτει το κτήριο.
1.γ Σύνταξη διαδικασιών αναγγελίας πυρκαγιάς και κόκκινου κωδικού.
1.γ Οργάνωση ασκήσεων σε θέματα πυρασφάλειας.
1.δ Σύνταξη διαδικασιών εκκένωσης κτηρίου και μαύρου κωδικού.

2. Υπηρεσίες σύνταξης διαδικασιών ασφάλειας κτηρίου.
2.α Σύνταξη διαδικασιών φύλαξης και ασφάλειας κτηρίου.
2.β Εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής καταγραφής και παρακολούθησης επί 24ώρου βάσεως.
2.γ Σύνταξη διαδικασιών περιγραφής θέσης.
2.δ Συλλογή και αξιολόγηση βιογραφικών.
2.ε Επιλογή προσωπικού.
2.στ Εκπαίδευση προσωπικού.

3. Υπηρεσίες σύνταξης διαδικασιών καθαριότητας κτηρίου.
3.α Σύνταξη διαδικασιών καθαριότητας κτηρίου – εξοπλισμού.
3.β Σύνταξη διαδικασιών διακήρυξης διαγωνισμού ή επιλογής προσωπικού.
3.γ Αξιολόγηση εταιριών ή προσωπικού και επιλογή αναδόχου ή προσωπικού.
3.δ Εκπαίδευση προσωπικού.

4. Υπηρεσίες σύνταξης διαδικασιών συντήρησης Φύτευσης και Άρδευσης κτηρίου.
4.α Σύνταξη διαδικασιών συντήρησης Φύτευσης και Άρδευσης.
4.β Σύνταξη διαδικασιών διακήρυξης διαγωνισμού.
4.γ Αξιολόγηση εταιριών – ή προσωπικού και επιλογή αναδόχου ή προσωπικού.
4.δ Εκπαίδευση προσωπικού.

5. Υπηρεσίες σύνταξης διαδικασιών διαχείρισης επικίνδυνων μολυσματικών αποβλήτων.
4.α Σύνταξη διαδικασιών συλλογής –συντήρησης –αποθήκευσης επικίνδυνων μολυσματικών αποβλήτων.
4.β Σύνταξη διαδικασιών πρόληψης και διαχείρισης ατυχημάτων από επικίνδυνα μολυσματικά απόβλητα.
4.γ Αξιολόγηση εταιριών – ή προσωπικού και επιλογή αναδόχου ή προσωπικού για την μεταφορά –αποθήκευση και επεξεργασία αυτών.
4.δ Σύνταξη διαδικασιών διαγωνισμού εξεύρεσης Αναδόχου επεξεργασίας επικίνδυνων μολυσματικών αποβλήτων.

6. Υπηρεσίες σύνταξης διαδικασιών διαχείρισης και πλύσης ιματισμού.
6.α Σύνταξη διαδικασιών οργάνωσης και χωροθέτησης εξοπλισμού.
6.β Σύνταξη διαδικασιών συλλογής, πλύσης και διανομής ιματισμού.
6.γ Σύνταξη διαδικασιών διακήρυξης διαγωνισμού ή επιλογής προσωπικού.
6.δ Αξιολόγηση εταιριών ή προσωπικού και επιλογή αναδόχου ή προσωπικού.
6.ε Εκπαίδευση προσωπικού.

7. Υπηρεσίες σύνταξης διαδικασιών κεντρικής αποστείρωσης.
7.α Σύνταξη διαδικασιών οργάνωσης και χωροθέτησης εξοπλισμού.
7.β Σύνταξη διαδικασιών συλλογής, πλύσης –πλύσης –απολύμανσης και διανομής εξοπλισμού.
7.γ Σύνταξη διαδικασιών διακήρυξης διαγωνισμού ή επιλογής προσωπικού.
7.δ Αξιολόγηση εταιριών ή προσωπικού και επιλογή αναδόχου ή προσωπικού.
7.ε Εκπαίδευση προσωπικού.

8. Υπηρεσίες σύνταξης διαδικασιών διαχείρισης κεντρικής αποθήκης εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού.
8.α Σύνταξη διαδικασιών οργάνωσης αποθήκης.
8.β Σύνταξη διαδικασιών παραλαβής –παράδοσης υλικών.
8.γ Σύνταξη διαδικασιών επιλογής προσωπικού.
8.δ Αξιολόγηση προσωπικού και επιλογή αναδόχου ή προσωπικού.
8.ε Εκπαίδευση προσωπικού.

9. Υπηρεσίες Οργάνωσης Διοίκησης Νοσοκομείου.
9.α Δημιουργία Οργανογράμματος επιχείρησης
9.β Σύνταξη κειμένου περιγραφής θέσης για κάθε Διοικητικό πόστο.
9.γ Διαδικασίες εξεύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού.
9.δ Διαδικασίες εκπαίδευσης στελεχών.